[เกร็ดความรู้] การตั้งค่ารหัสผ่าน MariaDB ใน Linux

เราสามารถตั้งค่ารหัสผ่าน MariaDB ได้ทั้งบน phpMyAdmin ผ่านเบราว์เซอร์ หรือจะใช้ Command Line รันใน Linux ก็ได้ แต่ในบทความนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่ารหัสผ่าน MariaDB โดยใช้ Command Line รันใน Linux ครับ

สวัสดีครับ POP จากบริษัท Classmethod (Thailand) ครับ

ครั้งนี้จะมาแนะนำการตั้งค่ารหัสผ่าน MariaDB ใน Linux

สิ่งที่ต้องมี

เตรียม Server Linux ที่ต้องการใช้งาน และติดตั้ง MariaDB Server
ครั้งนี้ผมจะติดตั้ง MariaDB Server ใน EC2 Instance (Amazon Linux 2023) ครับ

ดูตัวอย่างได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

เชื่อมต่อ MariaDB

เมื่อติดตั้ง MariaDB Server ใน Amazon Linux 2023 เสร็จแล้ว ให้รันคำสั่งเชื่อมต่อเข้าไปยัง MariaDB เตรียมไว้ (หากอยู่ในหน้าจอ MariaDB Prompt แล้ว ก็ข้ามคำสั่งนี้ไปครับ)

mysql -u root -h localhost

root@ip-xx-xx-xx-xx:~

[root@ip-xx-xx-xx-xx ~]# mysql -u root -h localhost
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 10.5.20-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>

ตั้งค่ารหัสผ่าน MariaDB

การตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ MariaDB สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง SQL SET PASSWORD หรือ ALTER USER
ครั้งนี้จะมาแนะนำทั้ง 2 วิธี ให้เลือกวิธีที่ต้องการและทำตามด้านล่างนี้ได้เลยครับ

1. ใช้คำสั่ง SET PASSWORD

'username' = เป็นชื่อผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน (ค่าเริ่มต้นของ MariaDB คือ root)
'localhost' = เป็นชื่อ Host หรือ IP address ของเครื่องที่ MariaDB ทำงานอยู่
'new_password' = เป็นรหัสผ่านใหม่ที่คุณต้องการตั้ง

SET PASSWORD FOR 'username'@'localhost' = PASSWORD('new_password');

2. ใช้คำสั่ง ALTER USER

คำสั่งนี้จะเหมือนกับคำสั่ง SET PASSWORD ในที่นี้คุณก็ต้องระบุ 'username', 'localhost', 'new_password' ตามลำดับ

ALTER USER 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password';


หลังจากที่ทำการตั้งค่ารหัสผ่านเสร็จแล้ว แนะนำให้รีสตาร์ท MariaDB หรืออัปเดตการเปลี่ยนแปลงด้วยคำสั่งนี้

FLUSH PRIVILEGES;


**ข้อควรระวัง: เก็บรหัสผ่านให้ปลอดภัยและไม่ควรเปิดเผยต่อผู้อื่น!**

เชื่อมต่อ MariaDB ด้วยรหัสผ่านใหม่

เมื่อตั้งค่ารหัสผ่านเสร็จแล้ว ต้องเพิ่มรหัสผ่านใหม่ในคำสั่งเชื่อมต่อ MariaDB ด้วย (*อย่าลืมลบ [] ออก)

mysql -u [username] -p[new_password] -h localhost


※สำหรับตัวอย่างคำสั่งการเชื่อมต่อ MariaDB ด้วยรหัสผ่านใหม่ของการสาธิตครั้งนี้คือ
-u = root
-p = P@ssW0rd
-h = localhost

mysql -u root -pP@ssW0rd -h localhost

ลบรหัสผ่าน MariaDB

หากต้องการลบรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ MariaDB สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง SQL SET PASSWORD หรือ ALTER USER
ครั้งนี้จะมาแนะนำทั้ง 2 วิธี ให้เลือกวิธีที่ต้องการและทำตามด้านล่างนี้ได้เลยครับ

1. ใช้คำสั่ง SET PASSWORD

SET PASSWORD FOR 'username'@localhost = PASSWORD("");

2. ใช้คำสั่ง ALTER USER

ALTER USER 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY '';

ผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้นะครับ

POP (Tinnakorn Maneewong) จากบริษัท Classmethod (Thailand) ครับ !

บทความที่เกี่ยวข้อง