การติดตั้ง docker และ docker-compose สำหรับ Amazon Linux 2 บน EC2

เราสามารถติดตั้ง docker และ docker-compose สำหรับ Amazon Linux 2 บน EC2 ผ่าน Command Line ใน Linux ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากมี Command Line และคำอธิบายอยู่ในบทความนี้แล้ว

この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。

สวัสดีครับ POP จากบริษัท Classmethod (Thailand) ครับ

ครั้งนี้ผมจะมาแนะนำการติดตั้ง docker และ docker-compose สำหรับ Amazon Linux 2 บน EC2

สิ่งที่ต้องมี

 • สร้าง Amazon Linux 2 บน EC2 และเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรม PuTTY แล้ว

ดูตัวอย่างการเริ่มต้น Amazon Linux 2 ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (แนะนำให้ดู ตัวอย่างตั้งค่าการสร้าง Amazon Linux 2 ใน EC2 ของบทความครั้งนี้ ประกอบด้วย)

ตัวอย่างตั้งค่าการสร้าง Amazon Linux 2 ใน EC2 ของบทความครั้งนี้

※Create Key pairs
Key pairs: tinnakorn-test (ตั้งชื่อที่ต้องการ)
Key pair type: RSA
Private key file format: ◉ .ppk

※Launch instances
Name and tags
Name: tinnakorn-test (ตั้งชื่อที่ต้องการ)

Application and OS Images (Amazon Machine Image)
Amazon Machine Image (AMI): Amazon Linux 2 AMI (HVM) - Kernel 5.10, SSD Volume Type

Instance type
Instance type: t3a.small (แนะนำให้เลือก type ที่มี memory 2 gb ขึ้นไป เพราะบางครั้ง docker ต้องใช้ memory ค่อนข้างสูง)

Key pair (login)
Key pair name - required: tinnakorn-test (key pair ที่สร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้)

Network settings
Firewall (security groups)
Security group name - required: tinnakorn-test (ตั้งชื่อที่ต้องการ)
Description - required: tinnakorn-test (ป้อนตามต้องการ)
Inbound security groups rules
Security group rule 1 (TCP, 22, xxx.xxx.xxx.xxx/32)
Type: ssh | Source type: My IP | Source: xxx.xxx.xxx.xxx/32

Configure storage
1x: 8 GiB gp2 Root volume (Default)

การติดตั้ง docker

ให้รันคำสั่งนี้เพื่อเข้าใช้งานสิทธิ์ root และ update server ให้เป็นปัจจุบัน (ถ้ารันแล้วข้ามขั้นตอนนี้ได้เลย)

sudo su -
yum update -y


ทำการติดตั้ง docker

yum install -y docker


ทำการ start docker

systemctl start docker


ทำการตั้งค่า user

usermod -a -G docker ec2-user


ทำการเปิดใช้งาน docker

systemctl enable docker


ทำการตรวจสอบ version

docker --version

Output (example)

root@ip-172-31-39-161:~

[root@ip-172-31-39-161 ~]# docker --version
Docker version 20.10.17, build 100c701
[root@ip-172-31-39-161 ~]#

การติดตั้ง docker-compose

ทำการดาวน์โหลด docker-compose

curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.14.2/docker-compose-linux-x86_64 -o /usr/local/bin/docker-compose

Output (example)

root@ip-172-31-39-161:~

[root@ip-172-31-39-161 ~]# curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.14.2/docker-compose-linux-x86_64 -o /usr/local/bin/docker-compose
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
 0   0  0   0  0   0   0   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   0
100 42.8M 100 42.8M  0   0 78.3M   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 233M
[root@ip-172-31-39-161 ~]#


ทำการ change mode เพื่อให้สามารถ execute ไฟล์ได้

chmod +x /usr/local/bin/docker-compose


ทำการอนุญาตสิทธิ์ให้กับ docker.sock

chmod 666 /var/run/docker.sock


ทำการตรวจสอบ version อีกครั้ง

docker-compose --version

Output (example)

root@ip-172-31-39-161:~

[root@ip-172-31-39-161 ~]# docker-compose --version
Docker Compose version v2.14.2
[root@ip-172-31-39-161 ~]#

เพียงเท่านี้การติดตั้ง docker และ docker-compose ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สรุป

การติดตั้ง docker และ docker-compose นี้ จะใช้ Command Line ของ Linux ในการติดตั้ง เนื่องจาก Amazon Linux 2 บน EC2 เป็น Linux ซึ่งการติดตั้งก็ง่ายมากๆ เพียงแค่รัน Command Line ตามบทความนี้ ก็จะทำให้สามารถใช้งาน docker ใน Amazon Linux 2 ได้

ผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้นะครับ

POP จากบริษัท Classmethod (Thailand) ครับ !

Link อ้างอิง