วิธีรับมือเมื่อได้รับการแจ้งเตือน “Parameters in request are not valid” หลังจากลงทะเบียน domain ใน AWS Route 53

ใครที่ลงทะเบียนโดเมนใน Route 53 แล้วเกิดปัญหา Parameters in request are not valid มาดูบทความนี้กันได้ว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรกันครับ

ปัญหาที่เกิดขึ้น

ลงทะเบียน domain ด้วย Route 53 แต่มีการแจ้งเตือนทางด้านล่างเข้ามาทำให้การดำเนินการไม่เสร็จสมบูรณ์ ต้องทำอย่างไรถึงจะลงทะเบียน domain ได้

ข้อความ error ที่แจ้งเตือน

Dear AWS customer,
We recently received an online request from your AWS account to register the following domain name:example.com
We weren't able to register the domain name. This is because:
Parameters in request are not valid
We apologize for the inconvenience. For more information, contact Amazon Web Services Customer Support.
Regards,
Amazon Route 53

วิธีแก้ปัญหา

ในเอกสารของ AWS ระบุข้อควรระวังดังต่อไปนี้เมื่อจะทำการจดทะเบียน domain

  • ไม่ใช่ทุก TLD ที่สนับสนุนชื่อ domain สากล (IDN) หรือชื่อ domain ที่ประกอบด้วยอักขระที่ไม่ใช่ ASCII a-z, 0-9 และ - (ขีด)
  • สามารถใช้งานตัวอักษรนอกเหนือจาก a-z, 0-9, - (ขีด) ได้ต่อเมื่อ Top-level domain (TLD) รองรับ IDN และรองรับภาษาที่ใช้เท่านั้น
  • ถ้าชื่อของคุณมีเฉพาะตัวอักษร a-z จะสามารถระบุชื่อด้วยภาษาที่ไม่รองรับได้ ยกตัวอย่างเช่น ทั้งที่ TLD ไม่สนับสนุนภาษาฝรั่งเศส แต่ชื่อที่ใช้มีเพียงตัวอักษร a-z โดยไม่มีสัญลักษณ์แบ่งเสียงก็สามารถใช้ชื่อนั้นได้ อย่างในในกรณีนี้จะสามารถใช้ชื่อที่มี "c" แต่ไม่สามารถใช้ชื่อที่มี "ç" ได้
  • ในกรณีที่ TLD ไม่สนับสนุน IDN หรือภาษาที่ใช้สำหรับชื่อ domain ถึงแม้ว่า Punycode จะมีเฉพาะตัวอักษร a-z, ตัวเลข 0-9 และ -(ขีด) หรือไม่ก็ตามก็ยังไม่สามารถระบุชื่อโดยใช้ Punycode ได้。

ตัวอย่างที่เกิดการผิดพลาดได้ง่าย

จะไม่ใช้ "‐" ที่เป็น full-width
แต่ให้ใช้ " - " ที่เป็น half-width แทน

ในแต่ล่ะ TLD จะมีชุดตัวอักษรที่ใช้งานได้กำหนดไว้ ทำให้มีโอกาสที่จะไม่สามารถใช้ตัวอักษรภาษาไทยได้ หากต้องการลงทะเบียน domain ด้วย Route 53 แนะนำให้ใช้ตัวอักษร ASCII

เพิ่มเติม

ในการตรวจสอบภาษาที่ TLD รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ Domains that you can register with Amazon Route 53 (English) ตัวอย่างเช่น .jp (ญี่ปุ่น) จะมีข้อความระบุว่า
"Internationalized domain names Supported for Japanese." หรือหมายถึง รองรับชื่อ domain สากลในภาษาญี่ปุ่น

บทความอ้างอิง

บทความต้นฉบับ